Akce českého předsednictví

V rámci českého předsednictví bude probíhat nespočet jak oficiálních, tak doprovodných akcí.

V oblasti mládeže budou oficiální akce tři:

Kromě těchto oficiálních akcí budou probíhat i akce doprovodné. Konkrétně se jedná o akce a aktivity nestátních neziskových organizací, škol a středisek volného času, jež bude MŠMT zaštiťovat a koordinovat v rámci kampaně Evropa mladýma očima.

Konference o mládeži

V rámci českého předsednictví v Evropské Unii je naplánováno zorganizovat třídenní setkání osob odpovědných za mládež v členských a kandidátských zemích EU. Cílem setkání je rozpracovat některé kapitoly Bílé knihy o mládeži, hlavně část o dobrovolnictví a o neformálním vzdělávání.

Práce s mládeží v České republice je podle Evropské komise výborným příkladem dobrovolnických aktivit i neformálního vzdělávání, které je jak v České republice, tak za hranicemi vnímáno jako klíčové pro rozvoj občanské společnosti.

Pražská Konference o mládeži by měla také usnadnit šíření obecného povědomí o možnostech, které Evropská unie jako celek mladým lidem nabízí.

Praha 11.-14.3.2009

Youth Event – Setkání mládeže

Youth Event je setkání mládeže ze všech zemí Evropské Unie. Pořadatelem se zpravidla v půlročních intervalech stává členská země, která v danou chvíli předsedá Radě Evropské Unie. Každé takové setkání se odehrává ve jménu vybraného tématu, jímž v minulosti bylo například Interkulturní dialog. Cílem Youth Eventu je podpořit dialog mezi mladými lidmi a politickými představiteli Evropské Unie na danou problematiku a zapojit mládež do rozhodovacích procesů, které se jí bezprostředně týkají.

Praha 2.-5.6.2009

DG-meeting

DG-meeting, nebo-li setkání ředitelů zodpovědných za mládež pořádá každá země předsedající Radě EU jedenkrát v průběhu svého předsednictví. Toto setkání slouží k zintenzivnění vzájemných kontaktů rozhodujících činitelů v oblasti politiky mládeže a k bližšímu seznámení se s dokumenty projednávanými v Pracovní skupině pro mládež Rady EU.

Většina členských zemí EU navazuje DG-meeting na tzv. Youth Event (setkání mladých lidí). Během společného jednání s řediteli mají mladí lidé, např. ve formě kulatých stolů, diskutovat se zástupci politiky mládeže problémy, které se jich týkají.

V České republice se DG-meeting uskuteční ve dnech 4.-5.června 2009. Účastníci jednání se budou zabývat tématy vyhodnocení společného rámce spolupráce v oblasti mládeže a Evropským paktem mládeže.

Praha 4.-5.6.2009